Archive - 2009

朝贡制度

朝贡制度所定义的关系

清朝

1637年,清崇德二年正月,清廷与朝鲜签订丁丑条约,循明廷旧例,全面继承了朝鲜对中国的朝贡关系。
丁丑条约要件:
去明国之年号,绝明国之交往,献纳明国所与之诰命、册印,躬来朝谒。
尔以长子并再令一子为质,诸大臣有子者以子,无子者以弟为质。尔不讳,则朕立尔质子嗣位。
从此一应文移,奉大清国之正朔。
其万寿节及中宫千秋、皇太子千秋、冬至、元旦及庆吊等事,俱行贡献之礼,并遣大臣及内官奉表,其所进往来之表及朕降诏敕、或有事遣使传谕、尔与使臣相见之礼、及尔陪臣谒见并迎送、馈使之礼,毋违明国旧例。

龟兹文化

龟兹的疆域大致范围,在今新疆库车、阿克苏、拜城、新和、沙雅、轮台以及库尔勒部分地区。
龟兹在古文献中,有多种音译:丘兹、丘慈、鸠兹、归兹、屈兹、屈茨、屈支、拘夷、苦先、苦叉、曲先等。
梵文为Kuca,藏文为Kutsahiyui。

龟兹最重要的文化遗迹,就是佛教石窟。
玄奘在看到印度最早开凿的阿旃陀石窟之后,写到:
精舍四周,雕镂石壁,作如来在昔修菩萨行诸因地事,证圣果之祯祥,入寂灭之灵应,巨细无遗。
-《大唐西域记》
因此,建造石窟,最初是作为一种信众行为,而不是作为理论设计。这样一种信众风俗的流传,具有与理论设置之流传完全不同的涵义与形式。

感应线圈

        德国高级技师鲁姆科夫 (H.D.Ruhmkorff,1803~1877)在变压器发明史上是一个贡献较大的人。他生于德国,后到巴黎定居,并自设精密机械制造工场。

        鲁姆科夫并不是理论家,而是一个依靠积累经验、善于学习他人经验的能工巧匠。1842年,在Masson和Brequet 的指导下,他开始对卡兰变压器进行研究。1850年制成第一只感应线圈(Inductorium)。1851年,他申请了第一个感应火花线圈(变压器)的专利,这就是后来被称为鲁姆科夫线圈的欧洲物理实验室抢手货。

盖斯勒泵

尽管17世纪就已经出现了抽真空的专门器具,但是直到德国波恩的一个吹玻璃的工人师傅盖斯勒(Geissler),发明了一种后来被称为盖斯勒泵的真空泵之后,才使得真空玻璃管的真空度达到0.1毫米汞柱。这种泵的核心原理和日常的水银温度计类似,巧妙地利用了水银在玻璃管里能够形成很好的真空的特性,反复稀释和抽走容器里面的空气。看得出,这是一个典型的能工巧匠的设计成果。

阿伏加德罗常数测定

阿伏加德罗常数标示着,按照原子世界观,宏观到微观的距离。
这个距离如何才能跨越过去呢?

电化当量法
油滴法
布朗运动法
X射线衍射法
黑体辐射法
光散射法

伽利略的望远镜观测

伽利略所制造的最精密的望远镜,“与单独用肉眼来看相比近了30多倍”。
月面的观测:月面地表的崎岖,“比起地球表面的崎岖来说,无论是量值还是范围上都要超过。”

Syndicate content