Archive - May 2010

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

用功,在别处还是在此处?

其实,你总是生活在别处,你的用功,也是在别处。
比方说,此刻你的,一个意象,一个思想,一个意念,一个意志,一个规划...究其实,都只是发生在别处。
那么,何谓此处?
此处,就是现在,就是直心,就是定慧相等
所以,你总是生活在别处,用功在别处,除非,你定慧相等。

禅门传灯

这个系列关注于历史上那一个个的禅门成就者,他们以各种篇章的形式,遗留下财富。

禅门传灯.1

天竺國菩提達摩禪師論

该文仅见于敦煌遗书,应是中国某未留名之禅门大德所著,假托达摩之名而已。

禪門之法,如經論所說,乃有多義,非直一名。一名禪定門,亦名制心門,亦名照心門,亦名覺心門,亦名察心門,亦名正心門,亦名知心門,亦名了心門,亦名達心門,亦名徵心門,亦名息心門,亦名定心門,亦名悟心門,亦名住心門,亦名安心門。

力学

力学观念的演变

墨子
力者,重之谓。
力者,形之所以奋也。

亚里士多德

伽利略

牛顿

武学概论.5

从修禅的角度,那所谓噪音,就是一种或多种习性。
对于受到习性沾染的人来说,言与无言之间的分际,基本是没有概念的。无论是表达出来的言语,还是独自自我内部的言语,基本没有受到监察与分辨,而只是受到习性的驱动。
所以,要首先在频度上降低这噪音,然后在气质上改造自己,不仅着眼于治标,更着眼于治本,就必须走上修禅的道路。

【动】

九針十二原.第一

黃帝問於岐伯曰:余子萬民,養百姓而收其租稅;余哀其不給而屬有疾病。余欲勿使被毒藥,無用砭石,欲以微鍼通其經脈,調其血氣,榮其逆順出入之會。令可傳於後世,必明為之法,令終而不滅,久而不絕,易用難忘,為之經紀,異其章,別其表裡,為之終始。令各有形,先立鍼經。願聞其情。

“以微鍼通其經脈,調其血氣,榮其逆順出入之會”,这句话是有背景的。
这个背景,可以理解为知识构架:经脉有通塞之别,血气可以外部手段调节,血脉的运行有逆顺出入之会。

言与无言之间

言与无言,都不是问题;问题仅仅在于,言与无言,是否必然。
不必然之言,与不必然之无言,都是粗鄙状态;
必然之言,与必然之无言,才是精神完备。

何谓必然?
必然者,遵循本义也。
何等本义?
言的本义,无言的本义。

所以,这不是答案,而只是逻辑。

言的本义,对它者,无它者,则无言。
无言的本义,如我者,一人而已。

因此,若是一人,一念起处,万魔降临。

一念起关山
千里顾丘窟
-沈约《却出东西门行》

Syndicate content