Archive - Jan 2022

Date
 • All
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

生命系统所使用的元素

正常使用到的元素,一般认为就是十八种。其中最基础的是六种:氢氧碳,氮硫磷;少数的十二种,其中非金属两种,氯碘;金属十种,钠钾钙镁锰,铁钴铜锌钼。
还有一些元素,并没有被生命系统正常使用,但是特定情况下进入生命系统,有可能对生命系统没有任何影响,也有可能产生一定影响,甚至是毒性。

Syndicate content