Archive - Mar 2009 - Book page

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

直截了当讲楞严.1

五年前,寫《簡捷楞嚴》,惜未繼續;今日發愿,完成此作,了此一事。


佛語,故事也。天移人換,心無少異。故吾徑予削脩,以求直指心源。然緣起法門,俱不可強,奈何乎天!

【體例】:藍色字為我的講述、以及補充文字,以求全文通達,曲義順暢;黑色字為經文原文,但凡屬枝蔓,已徑行刪削整理。又,為與經文統一,采用繁體;用語文白不定,一切便宜行事。

Syndicate content