Archive - Oct 11, 2006

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

数学内蕴于事物

面对一群羊,我们似乎有两个理解并把握这群羊的方式:
1,给每只羊起一个名字,并因为某个个性特征而永远不会把名字给搞混淆了,那么我们晚上把羊赶回羊圈时,可以站在门口,一只一只地把回来的羊与记忆当中的那些具有个性特征的羊对上号,最后,我们可以知道,是不是丢失了羊;
2,数数,记住这群羊一共有多少只,然后在羊圈里面,再点一次数,就知道是不是丢失了羊。

Syndicate content