Archive - Jun 25, 2007

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

金刚经诠释.1

老佛与小须的一段对话

      话说在某个时间和地点,在老佛与小须之间有过一段对话,这段对话被记录了下来,并形成了一本书,流传下来。这个历史的梗概很重要,因为,我们即将知道,那段对话涉及到一些在我们阅读时,就应该会发生的,一些于我们的人生极端重要的事情,而当那些事情在发生时,极端地需要我们清醒认识到,我们是如何通过阅读那段历史上的对话,而触发那些即将发生的事情的。

Syndicate content