Archive - Jun 6, 2007 - Blog entry

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

湍流的一个“梦想”答案

昨晚睡前温习了一下《笑傲江湖》婆婆授令狐冲普善咒一节,深叹琴箫之难齐全。
入睡,梦里琢磨湍流问题,得一解,醒后觉得未始无理,遂记于此。
考虑理想无粘性流体,于直管中定向流动,每个流体粒子以相同速度保留在一理想直流线上,显然,只要是相同速度,就不会产生湍流。
然后考虑不同直流线之间有速度差异,并相互有粘性,那么假设出现相邻直流线上的流体粒子有相同速度的情况,是否会导致形成偏离直流线的封闭曲线流线呢?这就是湍流?这显然是一个概率分布问题。

Syndicate content