Archive - Mar 27, 2009 - Blog entry

Date

直截了当讲楞严.4

佛:處今何在?

阿難:此了知心,既不知內而能見外,如我思忖,潛伏根裏。猶如有人取琉璃碗合其兩眼,雖有物合而不留礙,彼根隨見隨即分別。然我覺了能知之心,不見內者,為在根故;分明矚外無障礙者,潛根內故。

佛:如汝所言,潛根內者,猶如琉璃。彼人當以琉璃籠眼,當見山河,見琉璃不?

阿難:如是世尊,是人當以琉璃籠眼,實見琉璃。

Syndicate content