Archive - 2003

Date

金剛大義

金剛大義

--------------------------------------------------------------------------------

金剛歷代譯者甚衆,本篇以最流暢而通行之鳩摩羅什譯本為底本,其他有佳譯者亦隨手採入,以增詞華。

--------------------------------------------------------------------------------

如是我聞。

[義理,言說者也,固然因言說而成語句,而后,人人以之相交流、可傳授,亦必因言說而起壁障,奈何言說終非實地 ,故有古今知行非一之長慨。金剛一經,非假言說以通實地不可,其竅妙在乎吾人究極何以由言說通實地,故佛不煩重詞,言說反復,欲窮詞力以求洞穿知言與乎實體之壁障。]

数学是什么?

what is mathematics?

--------------------------------------------------------------------------------

The Detail of This Chapter.pdf

--------------------------------------------------------------------------------

the first event: 1, 2, 3,...

then, we know that counting means +1

the first principle: no more, nor less.
addition, subtraction, multiplication, division

subtraction lead to 0 and negatives

division lead to fraction

the closeness of operation=>the set of number: natural number, integral number, rational number.

infinity.

【complete induction】

how to denote number? base and power

how to solve algebraic equation?

the complete of order=>real number set

the second principle: completeness
any two elements of set R, a>b, or b>a,

陰符.截直陰符

陰符
此陰符一篇,揭盡本諦,暢快淋漓。特條疏如次。

觀天之道,執天之行,盡矣。

行者,人之行也,亦天之行也。人行與乎天行之間,一者起滅無常,一者堅強常健,又何干焉?非也。天道之行,于人為觀而可執,正是陰符曝盡玄祕処。道,可觀,亦常識耳;然則天行,何處可執?因賊而可執也。

天有五賊,見之者昌。五賊在心,施行於天。宇宙在乎手,萬物生乎身。

賊者,謂宇宙萬物天人之相賊也,乃宇宙一体之玄祕使者:區隔者因賊而得交通;迢遙者因賊而得默契。唯賊行于人心,乃可謂執天之行!

天性,人也;人性,機也;立天之道以定人也。

Syndicate content