Archive - Oct 14, 2005 - Blog entry

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

因果和偶然

因果是骨骼,偶然是内容.
在无意识的世界里,本来是如此的。
当这个世界出现了能够意识的主体之后,似乎情势有所改变。
意识的一个原始成分,是目的。
但,目的并不能改变因果的框架,而只不过是人群意义上的又一种偶然。
那在个人意义上呢?
目的只能投降于因果。

Syndicate content